Glass Work

ARTISAN GLASS WORK

SHELVES, STAIRS, BALUSTERS, FIXED IN GLASS, ROOFS AND MUCH MORE

 

HANDWERKGLASARBEIT

REGALE, TREPPEN, BALUSTER, BEFESTIGT IN GLAS, DÄCHERN UND VIELEM MEHR

 

ARTISAN玻璃製品

固定在玻璃,屋頂和其他物品上的擱板,樓梯,扶手

ARTISAN bōlí zhìpǐn

gùdìng zài bōlí, wūdǐng hé qítā wùpǐn shàng de gē bǎn, lóutī, fúshǒu